Kuhudha

From Chi an Yeth
Jump to: navigation, search
  • Then tyller crist re dethye / han eȝewon o dygnas / I ȝesa an venyn ganse / paris ens ȝy huhuȝas (PA33)
  • Pan eȝons oll ȝe wary / ancombrys y rebea / pema yn meth crist ȝyȝy / neb a vyn ȝe guhuȝa (PA34)