Ple

From Chi an Yeth
Jump to: navigation, search
  • Pan eȝons oll ȝe wary / ancombrys y rebea / pema yn meth crist ȝyȝy / neb a vyn ȝe guhuȝa (PA34) (pyma)